صفحه اصلی
نقشه سایت
RSS
امروز : پنجشنبه 25 مهر 1398        آخرين بروزرساني:1398/07/14
نویسنده:مدیر سایت
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 شهریور 1392

اساسنامه

فصل اول : کلیات و سرمایه

ماده 1: نام شرکت ، شرکت سهامی آب و فاضلاب روستائی استان آذربايجان غربي است که در این اساسنامه شرکت نامیده میشود .

ماده 2 : هدف شرکت ایجاد ، توسعه ، نگهداری ، بهره برداری ، بازسازی و مرمت تأسیسات مربوط به تأمین انتقال ، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی ، جمع آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب روستاها می باشد .

 ماده 3 : مرکز اصلی شرکت ، شهر مرکز استان ، اروميه خواهد بود .

ماده 4 : نوع شرکت سهامی ( خاص ) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط و مقررات مصرح در قوانین ذی ربط بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه و آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی خود اداره می شود .

ماده 5 : مدت شرکت نامحدود است .

ماده 6: سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ پنج میلیون (000/000/5 ) ریال که به پانصد سهم ده هزار ( 000/10 ) ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشد . تبصره : تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط صرفاً با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام خواهد شد . فصل دوم : موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده 7 : برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه ، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط مجاز به اقدامات زیر می باشد :

1- مطالعه واجرای طرح های ایجاد و توسعه تأسیسات مربوط به تأمین ، انتقال و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی روستاها .

 2- مطالعه واجرای طرح های دفع بهداشتی فاضلاب روستاها ( اعم از جمع آوری ، انتقال و تصفیه . )

 3- نگهداری و بهره برداری از تأسیسات مرتبط با آب آشامیدنی و بهداشتی روستاها نظیر چاه ها ، آبگیرها ، تصفیه خانه ها ، مخازن ، ایستگاه های پمپاژ ، خطوط انتقال ، سیستم های کنترل و شبکه های توزیع .

4- نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستاها نظیر خطوط انتقال ، شبکه جمع آوری و تصفیه خانه .

 5- مرمت ، بازسازی و توسعه شبکه ها و تأسیسات آب آشامیدنی و تأسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستائی و حفاظت از حریم آنها .

 6- تأمین آب آشامیدنی در شبکه های روستایی بر اساس استانداردهای مصوب و در چارچوب برنامه ها و مصوبات وزارت نیرو .

 7- بهره برداری و اداره تأسیسات مرتبط با وظایف که که در اختیار شرکت گذارده می شود .

 8- اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی ، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش انشعاب و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی ربط .

 9- خرید خدمات از بخش غیر دولتی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرائی ، بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب و فاضلاب روستایی و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات .

 10- انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در امور آب و فاضلاب روستایی .

 11- همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذی ربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی ، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت .

 12-انجام هر گونه عملیات و معاملات که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد .

 تبصره : شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکت ها نمی باشد .

 فصل سوم : ارکان شرکت

 ماده 8 : ارکان شرکت به شرح زیر می باشد .

 1- مجمع عمومی 2- هیئت مدیره و مدیر عامل 3- بازرس و حسابرس الف – مجمع عمومی

ماده 9 : نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و ریاست آن بعهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشد .

 ماده 10: مجامع عمومی شرکت عبارتند از : 1- مجمع عمومی 2- مجمع عمومی فوق العاده

 ماده 11: مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد . یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است . بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است . تبصره : مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع می تواند تشکیل شود .

 ماده 12: مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق العاده با حد اقل دو سوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود . دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قراردارد باید همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود .

 ماده 13: وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر میباشد : 1- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت . 2- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت . 3- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت . 4- انتخاب یا عزل رئیس و اعضای هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت . 5- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره . 6- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت . 7- تصویب آئین نامه های مالی ، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوط . 8- بررسی و تأیید بهای تمام شده آب مصرفی و خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و برقراری انشعاب بر اساس گزارش بازرس قانونی و ارایه ان به وزارت نیرو . 9- بررسی و تأیید نرخ و آبونمان آب مصرفی و کارمزد و آبونمان جمع آوری و دفع فاضلاب روستاها و هزینه های برقراری انشعاب با در نظر گرفتن بهای تمام شده و ارایه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه های مربوط . تبصره : چنانچه تعرفه های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد ، جبران مابه التفاوت بنحو مشخص توسط مراجع تصویب کننده پیش بینی خواهد شد . 10- تصویب آیین نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و سایر مقررات مربوط . 11- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی . 12- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داروری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت مقررات مربوط . 13- تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های شرکت . 14- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است .

ماده 14: وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد : 1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب . 2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشهاد به هیئت وزیران برای تصویب . 3-بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب . ب- هیئت مدیره و مدیر عامل

 ماده 15: هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می شوند . اعضای هیئت مدیره می باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و یا یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور اشتغال داشته باشند . اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است .

 ماده 16: مجمع عمومی عادی می تواند یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره ( به تشخیص رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی ) غیر ممکن گردد ، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد . تبصره : عضو علی البدل هیئت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می شود .

 ماده17: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضاء اتخاذ خواهد گردید .

 ماده 18: جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد . در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود .

 ماده 19: هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید . مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می باشد .

 ماده 20 : هیئت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است . هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر می باشد : 1- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی . 2- تأیید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری و توسعه تأسیسات . 3- رسیدگی و تأیید بودجه سالانه ، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی . 4- تأیید آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، اموال و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب . 5- تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی ، فنی ، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه . 6- تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات . 7- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و فعالیتهای شرکت . 8- بررسی و پیشتهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی . 9- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی به مجمع عمومی . 10- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چار چوب تشکیلات کلان و سقف پستهای سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی . 11-هیئت مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در موعد مقرر قانونی برای شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و همچنین به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید . 12- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی وارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط . 13- انتخاب مدیر عامل و پیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای صدور حکم . 14- بررسی و تصویب دستور العملهای داخلی لازم برای اداره شرکت . 15- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی . 16- هیئت مدیره به مسئولیت خود میتواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل نماید .

ماده 21 : مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود . مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می باشد . مدیر عامل می تواند مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از کارکنان شرکت تعویض نماید .

 ماده 22 : وظایف مدیر عامل به شرح زیر می باشد : 1- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی . 2- تهیه ، تنظیم پیشنهاد خط مشی ، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره . 3- پیش بینی اعتبارلازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی ، تحقیقاتی ، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت . 4- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره . 5- تعیین روشهای اجرائی در چارچوب مقررات و آئین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط . 6- پیشنهاد آئین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره . 7- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چاچوب مصوبات مجمع عمومی . 8- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط . 9- اتخاذ تصمیم واقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است . 10- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت ، تعیین حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آئین نامه ها ی مصوب .

 ماده 23 : مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضائی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد . مدیر عامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید .

 ماده 24 : کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها می باید به امضای مدیر عامل ( یا نماینده وی ) و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره ( یا نماینده منتخب هیئت مدیره ) برسد . مکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا نمایندگان وی خواهد رسید . کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید .

 ماده 25 : در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات اوتا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرائی خواهد داشت . ج- بازرس و حسابرس

 ماده 26 : شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد . تبصره 1: اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد تبصره 2: مجمع عمومی عادی می تواند بازرس و حسابرس علی البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود ، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید . فصل چهارم : صورتهای مالی

ماده 27 : سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال میباشد .

 ماده 28 : صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه ودر موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قرارداده شود .

 ماده 29 : شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند (3) ماده (22) اساسنامه را برای انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مهندسی اب و فاضلاب کشور اختصاص دهد . فصل پنجم : سایر مقررات

ماده 30 : این شرکت از نظر سیاستها ، برنامه ها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود . این اساسنامه موجب به نامه شماره 2767/30/82 مورخ 24/1/1382 شورای نگهبان به تأئید شورای یاد شده رسیده است .

کلیه حقوق و مزایای این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی می باشد./حریم خصوصی