بهره برداری از طرح آبرسانی به روستای آلقویروق شهرستان خوی

بهره برداری از طرح آبرسانی به روستای آلقویروق شهرستان خوی

بهره برداری از طرح آبرسانی به روستای آلقویروق شهرستان خوی آغاز شد.

مدیرامورآب وفاضلاب روستایی خوی درخصوص این طرح اظهارداشت: برای آماده بهره برداری شدن این طرح  3.5کیلیومتر خط انتقال، یک حلقه چاه ویک ایستگاه پمپاژ میانی 20متر مکعبی و دو موردنیرورسانی انجام شده است.

یداله سلطانی اعتبارهزینه شده برای این طرح راپنج میلیاردو 500میلیون ریال اعلام کرد و  افزود: با افتتاح این طرح آب آشامیدنی سالم وبهداشتی 58 خانوار با 202نفر جمعیت تامین شد.

وی گفت: پیش از این آب شرب مورد نیاز اهالی این روستا با تانکر انجام می شد که با بهره برداری از طرح آبرسانی مشکل چند ساله این روستا به طور کامل رفع شد.