شبکه آبرسانی روستای دریاس مهاباد مطمئن وبدون هرگونه آلودگی است

مدیرکل دفترنظارت برکیفیت آب شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور:

شبکه آبرسانی روستای دریاس مهاباد مطمئن وبدون هرگونه آلودگی است

مدیرکل دفترنظارت برکیفیت آب شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشورگفت: شبکه آبرسانی روستای دریاس شهرستان مهاباد، شبکه ای ایمن و مطمئن بوده وبدون هرگونه آلودگی است.

کوشیار اعظم واقفی درنشست خبری با خبرنگاران در مهاباد با بیان اینکه به این نتیجه رسیدیم که شبکه آبرسانی هیچ مشکلی نداشته وایمن ومطمئن وبدون هرگونه آلودگی است، اظهارداشت: نتایجی که شبکه بهداشت بعنوان متولی اصلی نظارت برکیفیت آب ارائه کرده، نشان دهنده این است که آلودگی در ماه های اخیر وجود نداشته وآزمایش های انجام شده برروی نمونه های اخیر نیز نشان داد که آلودگی درچاه تامین کننده آب شرب روستا ومخزن ذخیره آن وجود ندارد.

وی افزود: درحال حاضر بیشترین احتمال آلودگی دردودهنه چشمه ای است که مورد استفاده مردم بود وبه لحاظ تامین نشدن آب روستا ازآنها، تحت مسئولیت هیچ دستگاه وارگانی نبود.

وی گفت: آب موجود درشبکه آبرسانی هم اکنون از وضعیت وکیفیت ایده آل ومطلوبی برخوردار است.

واقفی از تضمین کیفیت آب شرب روستاها از مبدا تا نقطه مصرف خبر داد واظهار کرد: برنامه ای درسطح کشور درحال اجرا است که براساس آن برای تامین ایمنی آب شرب، با انجام اقداماتی، مطمئن باشیم که کیفیت آب ارائه شده از منبع تا نقطه مصرف، تضمین شده ومطمئن باشد.

وی، توجه به بهداشت فردی ومحیطی درکنار استفاده از آب شرب مطمئن وبهداشتی را مهمترین اقدام برای پیشگیری از شیوع بیماری های گوارشی عنوان کرد.