معرفي كادر مديريت

رئیس هیات مدیره و مدير عامل


 معاون نظارت بر بهره برداری


 معاون مالي پشتيباني


 حراست و امور محرمانه


 روابط عمومي و آموزش همگانی


معاون مهندسی و توسعه


 ذيحساب و مدير مالي


 اداره حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات

 

 اداره فنآوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

 

 اداره درامد و خدمات مشترکین