معرفي كادر مديريت

 مدير عامل


 معاون نظارت بر بهره برداری


 معاون مالي پشتيباني


 حراست و امور محرمانه


 روابط عمومي


معاون مهندسی و توسعه


 ذيحساب و مدير مالي


 اداره توسعه منابع انساني و آموزش

 

 اداره فنآوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی

 

 اداره درامد و خدمات مشترکین