آيين نامه ها

 اصلاحات آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 472Kb)

 آيين نامه اجرايي قانون اساسنامه هيت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 116Kb)

 آيين نامه ساماندهي اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 56Kb)

 آيين نامه اجرايي قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور مصوب 1360 و اصلاحيه هاي بعدي آن

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 136Kb)

 آيين نامه رسيدگي به تخلفات اداري

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 299Kb)

 آيين نامه خريد خدمات مشاوره اي

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 885Kb)

 آيين نامه اجرايي ماده 45 قوانين مالي دولت

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 604Kb)

 آيين نامه اموال دولتي

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 600Kb)

 آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 840Kb)