مصوبات

 تصويب نامه درخصوص تعيين نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 81Kb)

 ضريب افزايش حقوق كارمندان در سال 90

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 836Kb)

 مصوبه استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 78Kb)

 مصوبه طرح تکريم ارباب رجوع

 (فرمت فایل PDF   حجم فایل 115Kb)