آب و فاضلاب روستايي در يك نگاه

 شاخص بهره مندی به تفکیک شهرستان سال 96

 

 اطلاعات پایه فاضلاب سال 96

 

 اعتبارات به تفکیک شهرستان سال 96

 

 اقلام پایه بخش آب قسمت دوم سال 96

 

 اقلام پایه بخش آب قسمت اول سال 96

 

 وضعیت تاسیسات شرکت پایان سال 95

 

 اقلام پایه شرکت پایان سال 95

 

 وضعیت روستاهای استان به تفکیک شهرستان


 وضعیت تاسیسات شرکت پایان مرداد سال 95 


 اقلام پایه شرکت پایان مردادسال 95

 

 وضعیت تاسیسات شرکت پایان سال 94 


 اقلام پایه شرکت پایان سال 94

 

عملكرد شركت تا پايان مرداد ماه سال 94

 

  وضعيت اعتبارات شركت تا پايان مرداد ماه سال 94

 

 اقلام پايه اي شركت تا پايان مرداد ماه سال 94

 

     وضعيت تاسيسات شركت تا پايان  مرداد ماه 94 

 

عملكرد شركت تا پايان فروردين ماه سال 94

 

وضعيت اعتبارات شركت تا پايان فروردين ماه سال 94

 

اقلام پايه اي شركت تا پايان فروردين ماه سال 94

 

وضعيت تاسيسات شركت تا پايان  سال 93


عملكرد شركت تا پايان بهمن ماه سال 93

 

وضعيت اعتبارات شركت تا پايان بهمن ماه سال 93

 

اقلام پايه اي شركت تا پايان بهمن ماه سال 93

 

وضعيت تاسيسات شركت تا پايان بهمن ماه سال 93

 

 وضعيت پروژه هاي شركت تا پايان بهمن ماه سال 93

 

 عملكرد آماري شركت آب و فاضلاب روستايي آذربايجان غربي لغايت پايان سال 92

 

 آخرين وضعيت تاسيسات شركت تا پايان سال 92